Licitatii

 • teren în suprafata totală de 806 m.p. si constructia C1-locuinţă amplasată pe acesta, re …
 • 3 camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 65,88 m.p. + 3,21 m.p. balcon, împr …
 • 3 camere si dependinte cu suprafata utila de 79,17 m.p. , o logie cu suprafata de 4,31 m.p. s …
 • 3 (trei) camere, decomandate, confort II si dependinte, având Su=48,25 m.p.+Su balcon=3,00 m …
 • teren în suprafata de 2.400 m.p. aflat în parcela 3/1, tarlaua 12
 • teren în suprafata de 400 m.p. amplasat în sola 12, parcela 3/2 si casa de locuit edificata …

Cadru legal

Biroul executorilor judecătoreşti functionează în baza următoarelor legi şi articole:

Art. 2 Legea 188/2000 (republicată)

(1) Executorii judecătoreşti sunt investiţi să îndeplinească un serviciu de interes public.
(2) Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.

Art. 7 Legea 188/2000 (republicată)
Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
 1. punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 2. notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 3. comunicarea actelor de procedură;
 4. recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 5. aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 6. constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 7. întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 8. întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 9. orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.
Art. 623 N.C.P.C.

Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Art. 624 N.C.P.C.
Executarea silită se efectuează prin:
 1. urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor;
 2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute fără drept de debitor;
 3. alte măsuri prevăzute de lege.